Kasutustingimused

Kasutustingimustes kasutatavad mõisted

Kasutaja – LauriRihmad teenuseid kasutav isik, kes viibib või on viibinud Kodulehel ja/või ostab Kodulehe kaudu LauriRihmadKaupu või Teenuseid.

Kasutustingimused – Kodulehe kasutamisele kohalduvad tingimused, mis on kohustuslikud kõikidele Kodulehel viibivatele ja Kodulehe kaudu oste sooritavatele isikutele.

Kaup – Kodulehel LauriRihmad poolt müüdav(-ad) kaup (kaubad).

Koduleht – Internetikeskkond www.lauririhmad.ee ja/või selle alalehed.

Müügileping – Kodulehe (LauriRihmad) kaudu Kasutaja ja Kaupmehe vahel sõlmitav leping Kauba või Teenuse ostu kohta. Müügilepinguks loetakse käesolevate tingimuste tähenduses ka teenuse osutamise lepingut.

Müügilepingu kinnitus – Kodulehe poolt e-posti ja/või SMSi teel Kasutajale väljastatav kinnitus LauriRihmad ja Kasutaja vahel Müügilepingu sõlmimise ja selle tingimuste kohta.

Tarbija – füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.

Teenus – Kodulehel LauriRihmad poolt müüdav(-ad) teenus(-ed).

Kasutustingimustes ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi.

Kasutustingimuste kehtivus ja kohaldamine

2.1. Kasutustingimused hakkavad Kasutaja suhtes kehtima hetkel, kui Kasutaja annab käesolevate Kasutustingimustega nõustumise kohta elektroonilise kinnituse või asub Kodulehte muul viisil kasutama.

2.2. Kasutustingimused kehtivad vastavalt õiguste iseloomule LauriRihmad, Kasutaja ja/või Kaupmehe vahel tekkivatele õigussuhetele seoses Kodulehe (sh tootearvustuse, foorumi, blogi jms) kasutamisega. Kodulehe kasutamise all mõeldakse eelkõige kauplemiskeskkonna funktsioonide kasutamist Kaupade või Teenuse ostmiseks LauriRihmalt või Kaupade ja Teenustega tutvumist Kodulehe vahendusel

2.3. Kasutustingimused kohalduvad kõikidele Kodulehe kasutajatele ja Kaupmeestele.

2.4. Kasutajal ei ole kohustust ennast uudiskirja registreerida, kuid LauriRihmad-el on õigus pakkuda registreerunud Kasutajatele soodsamaid tingimusi Kodulehe kaudu ostude sooritamisel või teha registreeritud Kasutajatele mõeldud sooduskampaaniaid.

2.5. Lisaks käesolevatele Kasutustingimustele reguleerivad Kasutaja, LauriRihmad ja Kaupmehe vahelisi suhteid Transporditingimused, Maksetingimused ning Privaatsus- ja Andmekaitsetingimused, mis kõik loetakse Kasutustingimuste lahutamatuks lisaks, ning väljakujunenud head tavad.

2.6. Täpsed makse- ning transporditingimused määratakse enne Müügilepingu sõlmimist LauriRihmad ja/või Kaupmehe poolt, mis tähendab, et iga Müügilepingu puhul ei pruugi kõik punktis 2.5. viidatud tingimustes näidatud viisid olla kasutatavad (nt mõni tarneviis ei pruugi olla teostatav). Vastav teave avaldatakse Kasutajale enne Müügilepingu sõlmimist.

LauriRihmad roll ja vastutus

3.1. LauriRihmad võimaldab Kasutajatel kasutada Kodulehte LauriRihmad-ega Müügilepingu sõlmimiseks ning Kaupmeestel oma Kaupade ja/või Teenuste müümiseks. Müügilepingu täitmise eest vastutab LauriRihmad. Kaupade ja Teenuste informatsiooni õigsuse, Kauba olemasolu, kättetoimetamise, kvaliteedi, tagastuste, garantii, Teenuste osutamise jms eest vastutab LauriRihmad. Kaupmees ei ole ega muutu ühelgi tingimusel LauriRihmadja Kasutaja vahel sõlmitud lepingu pooleks, aga vastutab Kaupasid või Teenuseid puudutava info ja Müügilepingu täitmisega seonduva riski või kohustuse eest.

3.2. LauriRihmadei taga, et kauplemiskeskkonda on võimalik kasutada kõigi veebisirvijatega ja seadmetega.

3.3. LauriRihmad-l on õigus seada piiranguid teatud Kaupade või Teenuste müügile (näiteks kehtestada piirang, et teatud Kaupu või Teenuseid saavad osta ainult registreeritud Kasutajad).

Müügilepingu sõlmimise protsess ja ostuhinna deponeerimine

4.1. Kaupade või Teenuste kirjelduse eksponeerimist Kodulehel käsitatakse LauriRihmade poolse pakkumusena Müügilepingu sõlmimiseks, va juhul kui Külastaja pidi aru saama, et tegemist on veaga (näiteks ilmselgelt vale müügihind jms).

4.2. Müügilepingu sõlmimiseks sisestab Kasutaja pärast Kaupade või Teenuste väljavalimist (ostukorvi lisamist) nõutavad andmed ning kinnitab lepingu sõlmimise soovi klikkides nupule/ikoonile „Kinnita tellimus“. Müügileping loetakse sõlmituks tellimuse kinnitamisega Kasutaja poolt. Pärast Müügilepingu sõlmimist on Kasutajal kokkuleppel LauriRihmad-ega võimalik Müügilepingut muuta (nt osade Kaupade või Teenuste ostmisest loobuda, muuta transpordiviisi või maksetingimusi).

4.3. LauriRihmad-l on õigus määrata minimaalne ostukorvi summa. Kui selline summa on määratud, puudub Kasutajal võimalus Müügilepingu sõlmimiseks väiksema summa ulatuses.

4.4. Müügilepingu sõlmimise ametlik aeg arvestatakse LauriRihmad serveri kella järgi, mis ei vasta alati Kasutaja või Kaupmehe veebisirvija või arvuti vms seadme ajale.

4.5. Kui Müügilepingu tingimusi on kokkuleppel LauriRihmad muudetud pärast esialgse Müügilepingu sõlmimist, kehtivad Kasutaja suhtes uue kokkuleppe järgsed Müügilepingu tingimused. LauriRihmad-l on õigus keelduda Müügilepingu muutmisest.

4.6. Pärast Müügilepingu sõlmimist deponeerib Kasutaja pangalingi või krediitkaardi vahendusel LauriRihmad arveldusarvele kindlaksmääratud ostuhinna, kui kokku ei ole lepitud tasumises osade kaupa, lunamaksega või järelmaksuga (vt Maksetingimused).

4.7. Kui LauriRihmad võimaldab ostude eest tasuda mitmes osas, tuleb esimene osa (vähemalt 50%) deponeerida hiljemalt 5 päeva jooksul arvates Müügilepingu sõlmimisest (v.a. juhul kui tasumine toimub lunamaksega või järelmaksuga). Järgmine(sed) osa(d) tuleb tasuda vastavalt LauriRihmad poolt ettenähtud tingimustele ning ettenähtud tähtaegadel LauriRihmad arveldusarvele, kuid mitte hiljem kui Kauba või Teenuse kättesaamise/osutamise päeval.

4.8. LauriRihmad-l tekib kohustus tellimuse täitmiseks, kui Kasutaja on ostuhinna vastavalt punktile 4.6. või 4.7 deponeerinud (v.a lunamakse korral, kus LauriRihmad -el tekib kohustus Müügilepingu sõlmimise hetkel või järemaksu korral, kus LauriRihmad-l tekib kohustus pärast järelmaksulepingu sõlmimist). Kui Kasutaja on kohustatud ostuhinna deponeerima, kuid ei tee seda selleks ettenähtud tähtaja jooksul, ei teki LauriRihmad kohustust Müügilepingut täita.

4.9. Kasutajal on õigus nõuda LauriRihmad-lt arve väljastamist nii elektrooniliselt kui paberil, kui kogu ostuhind on tasutud ja kui LauriRihmad ei näe arve väljastamisele ette konkreetset viisi. Kui arvel märgitud ostuhind ei vasta Müügilepingu kinnitusel märgitule, on Kasutajal õigus nõuda Müügilepingu kinnitusele vastavat arvet, va juhtudel kui Müügilepingusse märgitud vale ostuhind on sinna tekkinud LauriRihmad süsteemide tehnoloogilise vea tõttu, millisel juhul on LauriRihmad õigus Müügitehingust taganeda. LauriRihmad väljastab arveid paberil vaid Kasutaja nõudmisel.

4.10. Pärast Müügilepingu sõlmimist ja ostuhinna täielikku või osalist deponeerimist vastavalt punktidele 4.6. või 4.7. (v.a. lunamakse ja järemaksu korral) väljastab LauriRihmad e-posti ja/või mobiilsõnumi vahendusel Kasutajale Müügilepingu kinnituse. Müügilepingu kinnitusele märgib LauriRihmad:
– Müügilepingu numbri,
– Kaubakoodi,
– LauriRihmad-e rekvisiidid ja kontaktandmed,
– Kauba kättetoimetamise aadressi,
– Ostetud Kauba või Teenuse nimetuse, selle lõpphinna, Transporditingimused, Maksetingimused, tagastamise tingimused ning võimalikud eritingimused (nt maksimaalne Teenuse kasutamise aeg). Tulenevalt mobiilsõnumi mahupiirangust võib mobiilsõnumi teel saadetud Müügilepingu kinnituse puhul selles toodud andmete hulk olla väiksem, tagades siiski minimaalse info olemasolu (Müügilepingu numbri ja kaubakoodi). LauriRihmad-l on õigus nõuda Kasutajalt enne Kauba üleandmist või Teenuse osutamist Müügilepingu kinnituse väljastamist.

Teenuse osutamine ja Kaupade kättetoimetamine

5.1. Kasutaja saab Kauba kätte vastavalt Müügilepingu sõlmimisel valitud transporditingimusele . Kui Kasutaja on ostnud Teenuse, siis lepib ta Teenuse osutamise aja kokku LauriRihmad-ga kontakteerudes või Kodulehe vahendusel. Kaupmehel on kohustus pakkuda Kasutajale välja vähemalt kolm erinevat aega enne Teenuse kasutamise lõpptähtaja saabumist, kui Teenuse kasutamine eeldab aja broneerimist ja see on kooskõlas Teenuse olemusega. Pärast Teenuse kasutamise lõpptähtaja saabumist kaotab Kasutaja õiguse Teenuse osutamist ja raha tagastamist nõuda, v.a kui LauriRihmad -ga või LauriRihmad vahendusel Kaupmehega ei lepita kokku teisiti.

5.2. Müügilepingu kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui Kasutaja on ostuhinna vastavalt Müügilepingule tasunud. Tarneaeg võib edasi lükkuda Müügilepingu sõlmimise ja ostuhinna laekumise vahele jäävate päevade võrra.

5.3. LauriRihmad on õigus tarneaega pikendada a) kuni 7 tööpäeva võrra, kui esinevad objektiivsed, LauriRihmad-st sõltumatud põhjused, mis tingivad viivituse Kauba kättetoimetamisel, või b) pikemalt kui 7 tööpäeva, kui LauriRihmad ja Kasutaja on tarneaja pikendamises kirjalikult või telefoni teel kokku leppinud.

5.4. LauriRihmad kohustub Kasutajat teavitama tarneaja või muude kättetoimetamisega seonduvate tingimuste muutumisest hiljemalt 24 tunni jooksul pärast informatsiooni ilmnemist.

5.5. Juhul kui Kasutaja kaotab Kauba kättetoimetamisega hilinemise tõttu (s.h punktis 5.3 nimetatud tarneaja edasilükkamise tõttu) huvi Kauba ostmise vastu, on tal õigus esitada avaldus Müügilepingust taganemiseks. Taganemise korral tagastatakse  Kasutaja poolt Müügilepingu alusel tasutud summa (sh. postikulu) 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest.

5.6. Kauba kättetoimetamise eest Kasutajale vastutab LauriRihmad. LauriRihmad ei vastuta Kaupade kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.7. Kauba Kasutajale kättetoimetamise kohustus loetakse täidetuks Kauba üleandmisel Kasutajale endale või tema esindajale. Muuhulgas (ja arvestades Kasutustingimustes toodud erilisi piiranguid) loetakse esindajaks Kasutaja elu- või asukohas asuvad isikud, kes Kaubad vastu võtavad. Kaupade juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Kasutajale üle Kauba üleandmise hetkel. Kasutajal on 14 päeva aega Kaubaga tutvuda, nimetatud aja jooksul lasub Kasutajal kohustus kontrollida Kauba komplekteeritust ning vastavust Müügilepingu tingimustele ning ta kohustub viivitamatult teavitama Kaupmeest Kaubal esinevatest puudustest või puuduvatest osadest. Hiliseimaid pretensioone Kauba valesti komplekteerituse osas ei rahuldata.

5.8. Kui Kaup toimetatakse Kasutajani kulleri vahendusel, siis antakse Kaup Kasutajale üle koos saatelehega. Kui Kaubal esineb (väliseid) vigastusi, on Kasutajal õigus Kaupa mitte vastu võtta ja märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Allkirjastades saatelehte kinnitab Kasutaja, et Kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (Kaubal ei ole väliseid vigastusi). Kuller toimetab kauba Kasutaja (Ostja) märgitud kohaletoimetamisaadressi välisukseni.

5.9. Kauba tarneaeg ja tarneviisid on märgitud Kodulehe tootelehel.

Tarbija taganemisõigus

6.1. Tarbijast Kasutajal on 14 päeva aega Kaubaga tutvuda. Juhul, kui Kaup Kasutajale ei sobi, Kaup ei vasta Müügilepingu tingimustele või oli puudulikult komplekteeritud, on Kasutajal õigus 14 päeva jooksul Kauba kättesaamisest Müügilepingust taganeda ja ostetud Kaup LauriRihmad-le tagastada (võlaõigusseaduse § 56 lg 1). Kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema saadetud kirjalikult LauriRihmad e-posti aadressil info@lauririhmad.ee tähtaja (so 14 päeva) jooksul alates Kauba kättesaamisest (välja arvatud eritellimused ja kergestiriknev kaup, vt p 6.5 ja 6.6). Punkt 6. kehtib ainult füüsilisest isikust kasutajale. Juriidlistele isikute poolt Kodulehel sooritatud ostu puhul Kauba tagastamist ei võimaldata. Taganemise avaldus.

6.2. Kui Kasutaja on punkti 6.1. alusel Müügilepingust taganenud ning Kaubal ei esine puudusi, on LauriRihmad-l õigus Kasutajalt nõuda Kauba tagastamise transpordikulu hüvitamist vastavalt tagastamise teenust osutava transpordiettevõtte (nt OmnivaSmartPost jne) hinnakirja alusel. Tarbija peab arvestama, et tagastamise transpordikulu on suurem kui tellimuse/kauba saatmiskulu tarbijale tellimuses oli.  Kasutajal on õigus kaubad tagasi saata ka oma kuludega, kuid LauriRihmad neid ei hüvita. LauriRihmad-l on õigus tasaarvestada Kauba Tagastamise transpordikulu Kasutaja poolt Kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga.

6.3. Kui tagastatav Kaup on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kasutaja poolt mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise, ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või muu Kasutaja tegevusest tingitud asjaolu tõttu, siis jääb Kaupmehele õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Kasutaja poolt Kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga. Juhul kui Kasutaja ei ole nõus tasaarvestuses näidatud Kauba väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud Kauba väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsioonis süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi abi. Sõltumatu ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Kasutaja ja Kaupmehe vahel, v.a juhul kui ühe poole seisukoht osutub ilmselgelt põhjendamatuks. Sellisel juhul maksab kulude eest pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

6.4. Kui Kasutaja on punkti 6.1. alusel Müügilepingust taganenud, tagastab LauriRihmad Müügilepingu kinnitusel märgitud ja/või Kasutaja poolt tasutud ostuhinna ja Kauba saatmise transporditasu 14 päeva jooksul peale taganemisavalduse esitamist, eeldusel, et sama aja jooksul tagastatakse Kaup LauriRihmad lattu.

6.5. LauriRihmad jätab endale õiguse mitte tühistada Kasutaja tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud Kaupa juhul, kui tegemist oli Kasutajale spetsiaalselt valmistatud eritellimusega. Eritellimuseks loetakse

6.5.1. tellimusi, mis on täidetud lähtuvalt Kasutaja erisoovist (joonisest, edastatud mõõtmetest);

6.5.2. tootjalt spetsiaalselt Kasutaja jaoks tellitud eriviimistlusega Kaubad, mida ei esine Kodulehe standardvalikus (kattematerjalid, värvid, kangad, peitsid jm viimistlused);

6.5.3. hulgitellimusi, mis on vormistatud pärast näidise saatmist ning heakskiitu Kasutaja poolt;

6.5.4 tellimusi, kui Kodulehel eksponeeritud Kaubal on selgelt ja loetavalt väljendatud, et antud toodet valmistatakse Kasutajale eritellimusel ja seda Kaupa pole võimalik tagastada.

6.6. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis. Kui kaup on kasutatud, siis LauriRihmad juhindub mõistliku kasutuse põhimõttest. Kasutajal tuleb ostetud kauba originaalpakend avada ettevaatlikult, seda mitte rikkudes. Kaubal peavad olema kõik tehase kleebised ning seerianumber, samuti peab tagastamisel olema originaalpakendil alles tehase kleebised ja seerianumbrid.

6.7. LauriRihmad-l ei ole kohustust võtta tagasi kergestiriknevaid Kaupu (toiduained, lilled jms); kosmeetikat ja nahahooldustooteid; piercing ehted, perioodiliselt ilmuvaid trükiseid, ilutulestikurakette jms tooted. LauriRihmad ei ole kohustust tagasi võtta järgmisi Kaupu, kui nende pakend on avatud: pesu, sukad, ujumisriided, audio- ja videosalvestised, tarkvara.

LauriRihmad õigus Müügilepingust taganeda

7.1. LauriRihmad-l on õigus Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda alljärgnevatel põhjustel:

7.1.1. Kasutaja ei tasu mis tahes Müügilepingus ette nähtud summat tähtaegselt;

7.1.2. Kasutaja järemaksutaotlust ei ole objektiivsetel põhjustel võimalik rahuldada;

7.1.3. Tellitud Kaup puudub LauriRihmad või Kaupmehe laos ja seda ei ole võimalik hankida või asendada muu Kaubaga;

7.1.4. Muul õigusaktides sätestatud põhjusel.

7.2. LauriRihmad on kohustus Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda kui ilmneb, et Kasutajal puudus õigus Müügilepingu sõlmimiseks (nt kui alla 18-aastane Kasutaja sõlmib lepingu alkoholi ostmiseks). LauriRihmad-lon õigus Kauba kättetoimetamisel või Teenuse osutamisel kontrollida, kas Kasutajal on Müügilepingu sõlmimise õigus. Vastava õiguse puudumisel LauriRihmad Kaupa ei väljasta või Teenust ei osuta.

7.3. Kui LauriRihmad on Müügilepingust taganenud, tagastatakse Müügilepingu alusel tasutud ostuhind Kasutajale 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse (teate) tegemisest.

Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. LauriRihmad , Kasutaja ja Kaupmees vastutavad teineteise ees käesolevate Kasutustingimuste rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel, korras ja ulatuses.

8.2. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

8.3. LauriRihmad ja Kaupmees ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kasutajale kättetoimetamise aegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate Kasutustingimuste raames.

8.4. LauriRihmad ei kompenseeri Kasutaja kulusid, mis tekivad asjaoludest, et Kasutaja võttis enda peale kolmandate (LauriRihmad-st mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate Kasutustingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

8.5. LauriRihmad ei kompenseeri Kasutajale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena tekkinud kahju. Võimalike kahjude eest vastutab Kaupmees, kui seadusest või poolte kokkuleppest ei tulene teisiti.

8.6. LauriRihmad ei kompenseeri Kasutajale mis tahes kaudset kahju, s.h saamata jäänud tulu.

8.7. LauriRihmad ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tekib Kasutajale tulenevalt asjaolust, et LauriRihmad on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda.

  1. Kasutaja õigused, kohustused ning kinnitused

11.1. Kasutajal on õigus:

11.1.1. nõuda LauriRihmad-lt pärast Müügilepingu sõlmimist ja ostuhinna tasumist arve esitamist;

11.1.2. postitada Kodulehele kommentaare, Kauba või Teenuse arvustusi, fotosid jms ning esitada LauriRihmad-le küsimusi, ideid ja ettepanekuid Kodulehe kasutajasõbralikumaks muutmiseks, juhul kui see pole ähvardav, ei riiva kolmandate isikute õigusi, autoriõigusi ega pole vastuolus hea tava, seaduse või kohtupraktikaga. LauriRihmad-el on õigus eeltooduga vastuolus olevad kommentaarid või postitused kõrvaldada;

11.1.3. esitada LauriRihmad-le pretensioone LauriRihmad tegevuse kohta, samuti esitada LauriRihmad-le või Kaupmehele pretensioone Müügilepingu täitmise või muu Kaupmehe tegevuse kohta. Kui pretensioonid Kaupmehe tegevuse kohta on esitatud LauriRihmad-le, edastab LauriRihmad need Kaupmehele, kes tagab pretensioonide põhjendatuse korral nende rahuldamise.

11.2. Kasutaja kohustub:

11.2.1. esitama Kodulehe kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi;

11.2.2. hoidma saladuses kolmandate isikute eest Kodulehel registreeritud kasutajakonto kasutajatunnust ja salasõna ning Müügilepingut;

11.2.3. vastutama täielikult kõikide tegevuste eest, mis on toimetatud tema kasutajakonto alt või tema elu- või asukohas asutavalt IP-aadressilt;

11.2.4. mitte kasutama Kodulehte ebaseaduslikuks või headele kommetele mittevastavaks tegevuseks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);

11.2.5. viivitamata e-posti teel informeerima LauriRihmad kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Kodulehe kasutajaks registreerumisel esitatutega;

11.2.6. koheselt e-posti teel informeerima LauriRihmad Kodulehe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse ning LauriRihmad poolt saadetud Müügilepingu kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

11.2.7. mitte lubama sooritada Kodulehel oma identiteedi alt tehinguid alaealistel ja muudel isikutel, kellel on vastavalt õigusaktidele keelatud või piiratud tehingute või teatud liiki tehingute tegemine.

11.3. Kasutaja kinnitab, et ta:

11.3.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Kodulehel võimaldatud tehinguid;

11.3.2. on teadlik, et sõlmib Müügilepingu LauriRihmad-ga ja LauriRihmad vastutab Müügilepingu täitmise eest;

11.3.3. on teadlik, et tellimuse esitamine toob kaasa siduva Müügilepingu;

11.3.4. on teadlik, et Kasutustingimustega nõustumisel ei ole Kasutaja ja LauriRihmad tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Kasutustingimustes selgesõnaliselt kirjas;

11.3.5. on teadlik ja nõustub sellega, et LauriRihmad-lon õigus teostada Kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, käesolevatele Kasutustingimustele ning LauriRihmad Privaatsus- ja Andmekaitsetingimustele ;

11.3.6. on teadlik ja nõustub, et tal ei ole ühelgi juhul õigus nõuda LauriRihmad juures deponeeritud summalt intressi;

11.3.7. Taganemisõiguse kasutamisel tagastab tasutud summad LauriRihmad , va punkt 7.2.;

11.3.8. on teadlik ja nõustub, et Kasutustingimuste aktsepteerimisega annab ta LauriRihmad-le nõusoleku saata endale kommertsteadaandeid, uudiskirju, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi. Kasutajal on õigus teadaannete saamisest igal ajal loobuda. See ei muuda tühiseks Kasutustingimustega nõustumist;

11.3.9. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Kasutustingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et Kodulehe kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.

11.4. Alla 18-aastane Kasutaja kinnitab, et ta kasutab Kodulehte koos vanematega või täiskasvanud hooldaja juuresolekul.

  1. LauriRihmad õigused ja kohustused

12.1. LauriRihmad-l on õigus:

12.1.1. katkestada Müügilepingu sõlmimine ja/või eemaldada/blokeerida Kasutaja Kodulehelt, kui LauriRihmad kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse ebaausalt või Kasutustingimuste vastaselt;

12.1.2. võtta sellest eraldi ette teatamata ükskõik millal Koduleht maha või selle toimimine peatada;

12.1.3. jälgida Kodulehel toimuvat tegevust, sh jälgida Kasutajate poolt Kodulehe kasutamist kooskõlas Privaatsus- ja Andmekaitsetingimustega;

12.1.4. omal valikul, kas piirata või tühistada põhjusi esitamata Kasutaja Kodulehe kasutamisõigus, sh muuta ja eemaldada Kodulehel Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või sulgeda Kasutaja kasutajakonto ja mitte võimaldada tal uuesti registreeruda juhul, kui Kasutaja:
(i) rikub Kasutustingimusi või nendest tulenevaid Kasutaja kohustusi;
(ii) on esitanud Kodulehel kasutajaks registreerumisel või Kodulehe kasutamisel informatsiooni, mis on ebaõige, eksitav ja/või ebatäpne;
(iii) teadlikult ja tahtlikult levitab Kodulehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid, käitub vääritult või kahjustab muud moodi Kodulehte, LauriRihmad-a või teisi isikuid;
(iv) käitub muud moodi vastuolus Kasutustingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega;

12.1.5. saata Kasutajatele kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi.

12.2. LauriRihmad ei vastuta ühelgi juhul:

12.2.1. Kaupmehe ja Kasutaja vahel sõlmitud Müügilepingute täitmise eest. Juhul, kui LauriRihmad-l tekib Kasutaja ees õigusaktidest tulenevalt Müügilepingu sõlmimise keskkonna võimaldamisest vastutus, siis on see vastutus piiratud Kasutaja poolt LauriRihmad juures konkreetse Müügilepingu täitmiseks deponeeritud summa suurusega;

12.2.2. kolmandate isikute poolt Kodulehel avaldatud kuulutuste, foorumis avaldatud kommentaaride ja muu Kodulehel avaldatud informatsiooni eest, välja arvatud õigusktidest tulenev vältimatu vastutus;

12.2.3. LauriRihmad ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda. Kui

rahaülekande või kaardimaksega seoses tekib probleeme, on Kasutaja kohustatud teatama neist viivitamatult LauriRihmad klienditeenindusele;

12.2.4. Kasutajale tekkinud kahju eest, mis on põhjustatud Kasutaja Kodulehel salasõna ja kasutajatunnuse ja/või LauriRihmad juures summa deponeerimisel temale teatavaks tehtud Müügilepingu numbri ja sisu kolmandate isikute poolt kasutamisest.

  1. Kasutustingimuste muutmine

17.1. LauriRihmad-l on igal ajal õigus ühepoolselt Kodulehte ja Kasutustingimusi (sh kuid mitte ainult Transporditingimusi , Maksetingimusi , Privaatsus- ja Andmekaitsetingimusi , Megapakkumise tingimused) ühepoolselt muuta ning täiendada, sh Kodulehe osutatavad teenused lõpetada või Koduleht sulgeda.

17.2. LauriRihmad soovitab Kasutustingimused aeg-ajalt üle vaadata, et olla kursis hetkel kehtivate tingimustega. Kõik tehingud alluvad nende tegemise hetkel kehtivatele tingimustele, va juhul kui tingimus oli põhjustatud Kodulehe tehnilisest veast.

  1. Muud tingimused

18.1. Kasutajad aktsepteerivad Kodulehel esinevaid trükivigu, ebatäpsusi või muid tekkivaid vigu ning aktsepteerivad, et neid ei saa ühelgi juhul tõlgendada LauriRihmad kahjuks. Kodulehel kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega.

18.2. Kodulehe kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja, LauriRihmad ja Kaupmehe vahel kohaldatakse käesolevaid Kasutustingimusi, muid Poolte vahelisi suhteid reguleerivaid akte ja Eesti Vabariigi õigust.

18.3. Kodulehe kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Tarbija ja LauriRihmad lahendada läbirääkimiste teel. Kui LauriRihmad keeldub Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus LauriRihmad pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või nõuda ajsa lahendamist Harju Maakohtus. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel , Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

18.4. Kasutustingimused kehtivad Kodulehe kasutamisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ning LauriRihmad ja Kaupmehe vaheliste Kasutustingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.

18.5. Juhul, kui mõni Kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Kasutustingimuste sätete kehtivust.

Shopping Cart